ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/97
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 2
މުޞައްނިފުން: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ފަތްތޫރަ / އެޑިޓޯރިއަލް
ބަހާބެހޭ ބަހުސް 1: ބޮޑު ޚަރަދެއް / ޢަބްދުﷲ ސާދިޤު
ފަނޑުވުމެއްނެތް ހަނދާން / އާދަމް ސަލީމް، ހއ.ހޯރަފުށި
ދިވެހިބަހުގެ ބައެއްބަސް ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު / ޢަލީ އަޙުމަދު
.ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ޒިންމާދާރުންނަކީ މައިންބަފައިންނެވެ. / އާމިނަތު ފާއިޒާ، ޑޭޒީމާ
ބައެއް ކުށްބަހާއި އޭގެ ރަނގަޅު ގޮތް / އިދާރާ
ދިވެހިބަސް / މުޙައްމަދު އަމީން
އިބާރާތް ... ޅެމެއް / ޢިބްރާހިމް ޝިހާބު
އަދުގެ މިނިވަން ޖައްވު ... ޅެމެއް / މޫސާ ފަތުޙީ
އެހެންތޯއެވެ؟ ... ޅެމެއް / ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު
ސަމާލް ސްޓޭޖްގާ މިވުމަށް ... ޅެމެއް / މަރިޔަމް ސައީދު
ފިޠުރަތުގެ ތެދުމަގުން ... ޅެމެއް / ޢަބްދުއްރަޝީދު ނިޒާރު
އިހަށްނުވި ރަށްކަލެއް ފަހަކުން ނުވެވޭނެ ... ޅެމެއް / އާމިނަތު ފާއިޒާ، ޑޭޒީމާ
ޣައިބުގެ އިލްހާމުން ... ޅެމެއް / މަރިޔަމް ސައީދު
ސިންގާވަނީ ކޮށީގައެވެ. ނަމަވެސް ... ޅެމެއް / އާމިނަތު ފާއިޒާ، ޑޭޒީމާ
ތަރިތަކާއި ޝަބްނަމް ... ޅެމެއް / ޢަބްދުއްރަޝީދު ނިޒާރު
ވާގޮތެއް ނޭގުނޭތޯއޭ؟ ... ޅެމެއް / އާމިނަތު ފާއިޒާ، ޑޭޒީމާ
ދިވެހި އަދަބީ ޗަމަން ... ޅެމެއް / ޔޫސުފު މުޙައްމަދުފުޅު
އެއީ ޤުދުރަތުގެ ޤާނޫނެވެ. ... ޅެމެއް / ބޮޑުގަލު އިބްރާހިމްމަނިކު
އެދޭ ގޮތް ... ޅެމެއް / ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު
އިސްދާރު ތާރީޚު: May-1979
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/97
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
faiythoora 2.pdf5.62 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.